Wat zijn de eisen voor de vertaling van een octrooi?

Hebt u eerst in Nederland octrooi aangevraagd en wilt u uw uitvinding beschermen in Europa? Dan moet u een Europees octrooi aanvragen bij het Europees Octrooibureau. Uw octrooi moet u voor indiening laten vertalen in een van de drie officiële talen van het EOB: Duits, Engels of Frans.

Heeft u rechtsstreek een Europees octrooi aangevraagd dan zijn de eisen voor het valideren van een Europees octrooi in Nederland te vinden in art. 65 van het Europees octrooiverdrag, het zogenaamde London Agreement. Het Londen-protocol vereenvoudigt de voorschriften voor vertalingen van Europese octrooien om met name de kosten voor Europese octrooien te verlagen. Het protocol is op 1 mei 2008 in werking getreden.

Wat zijn in Nederland de (ver)taaleisen voor de toekenning van een octrooi?

  • binnen 3 maanden na verlening van het Europees octrooi moet alleen een Nederlandse vertaling van de conclusies zijn ingediend bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  • Als de taal van indiening bij het Europees Octrooibureau anders is dan de Engelse taal (i.e. Duits of Frans), moet u een vertaling van de beschrijving indienen in het Engels of Nederlands (artikel 52 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995:“Degene aan wie een Europees octrooi is verleend, doet het bureau, indien het octrooi is verleend in een andere taal dan het Engels, binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen termijn een vertaling in het Nederlands of in het Engels toekomen van de tekst waarin het Europees Octrooibureau besluit dat octrooi te verlenen. Daarnaast doet degene aan wie een Europees octrooi is verleend het bureau binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen termijn een vertaling in het Nederlands toekomen van de conclusies van het verleende octrooi. Bij indiening van de vertaling wordt een bedrag betaald, waarvan de hoogte en de termijn waarbinnen betaling geschiedt, bij algemene maatregel van rijksbestuur worden bepaald”).
  • Gedurende de volledige looptijd van het octrooiaanvraag mag een verbeterde vertaling worden ingediend, zodat eventuele discrepanties kunnen worden gecorrigeerd (art 52, ROW1995).
  • U moet binnen 3 maanden een bedrag van € 25 betalen voor het indienen van de vertaling.
  • De vertaling moet voldoen aan bepaalde vormvereisten.
  • De vertaling moet zijn gewaarmerkt door een octrooigemachtigde d.m.v. een bijgevoegde verklaring dat de vertaling van het octrooischrift naar zijn beste weten volledig en getrouw is. Hij/zij helpt om de vindingen te beschermen, door octrooien of andere vormen van bescherming aan te vragen, te handhaven en te beheren. Hij adviseert over het omgaan met andermans octrooirechten: betwisten, een licentie nemen of de vinding aanpassen zodat die niet meer onder het octrooi valt. Ook een advocaat, optredend als octrooigemachtigde, kan de vertaling waarmerken.

Het Europees Octrooibureau gaat de automatische vertaaltechnologie van Google als test inzetten om patenten en patentaanvragen te vertalen in de 29 officiële talen van de 38 landen die zijn aangesloten bij het Europees Octrooibureau. Zou dit in de toekomst kunnen betekenen dat een Google Translate vertaling van een octrooi voldoende is om aan de vertaaleisen voor het valideren van een Europees octrooi te voldoen? De toekomst zal het uitwijzen. Het juist vertalen van octrooien blijft, net als het voldoen aan alle voorschriften, een serieuze zaak, waarbij grote belangen voor de octrooiaanvrager op het spel staan. De inzet van een gespecialiseerd technisch/juridisch vertaalbureau, dat op de hoogte is van alle voorschriften zal daarbij altijd noodzakelijk zijn en van onschatbare waarde blijken.