Juridisch vertalers zijn bruggenbouwers

Verschillende rechtssystemen

Een juridisch document vertalen naar een andere taal betekent concreet dat vertalers twee verschillende rechtssystemen, twee benaderingen en twee juridische culturen moeten verbinden. In tegenstelling tot exacte vakken zoals natuurkunde, scheikunde enz. die universele begrippen hanteren, beperkt de wet zich grotendeels tot de nationale grenzen. Door de eeuwen heen heeft elk land namelijk zijn eigen rechtsstelsel ontwikkeld en elk rechtstelsel hanteert zijn eigen benadering.

Specifieke kenmerken

Een voorbeeld: het Franse en Engelse rechtsstelsel delen sommige juridische principes, als gevolg van de geschiedenis en meer recentelijk door de opkomst van een supranationale wetgeving, namelijk het recht van de Europese Unie. Maar afgezien van deze gemeenschappelijke kenmerken zijn er ook specifieke kenmerken. Te beginnen met het feit dat beide systemen behoren tot verschillende rechtsfamilies. De Franse wetgeving maakt deel uit van de Romeins-Germaanse familie, terwijl het Engels recht bij de familie van de common law hoort. Het meest sprekende verschil betreft de strafrechtelijke procedure.

Frankrijk kent een inquisitoir strafproces, dat wil zeggen op basis van enquête: strafzaken worden onderzocht door de officier van justitie of, in het geval van ernstige misdrijven of moord, door de rechter. Veel van het werk wordt gedaan vóór de zitting en de voorzitter is bevoegd op voorhand kennis te nemen van het dossier.

Het Angelsaksische systeem kent daarentegen een accusatoir strafproces  de adversarial procedure  en alle betrokken partijen dienen te zorgen voor een sluitend bewijs. Dit systeem bevordert de mondelinge uitwisseling van informatie tijdens de zitting en de rechter neemt een beslissing nádat alle partijen aan het woord zijn geweest. Alleen het bewijs dat tijdens de rechtszitting wordt aangedragen kan door de rechter als rechtsgeldig worden beschouwd.

Dezelfde taal, verschillende rechtssystemen

Een vertaalopdracht wordt bijzonder complex als rechtssystemen dezelfde taal gebruiken maar toch twee verschillende rechtsstelsels kennen. Nederland en België zijn bijvoorbeeld linguïstisch gezien hetzelfde, maar de wetstaal in België en Nederland is verschillend. Klanten die het Nederlands niet machtig zijn, zijn meestal niet op de hoogte van deze verschillen. Zij denken dat een vertaler, die gespecialiseerd is in de taalcombinatie Frans-Nederlands, net zo gemakkelijk een document bedoeld voor België kan vertalen.

Dezelfde problematiek doet zich voor in de Spaanse taal. Spaans wordt gesproken in vele landen, maar er is wel degelijk sprake van verschillen in het rechtssysteem tussen Zuid-Amerikaanse landen en Spanje.

Polydioma onderkent deze problematiek en weet precies welke vertalers voldoen aan de eisen voor het vertalen van een specifiek juridisch document.
Voor meer informatie bel ons op +31 (0)20 647 00 09.
Mailen kan natuurlijk ook: info@polydioma.nl